15 Jumadil awal 1444
Beranda » Latest » Artikel » Resensi » Contoh Kitab Karya Ulama yang Berisi Periwayatan Hadits

Contoh Kitab Karya Ulama yang Berisi Periwayatan Hadits

Beberapa kitab referensi induk yang berisi sanad periwayatan hadits dari sang penyusun hingga Nabi atau Sahabat, maupun Ulama setelahnya, di antaranya adalah:

 • Muwattha’ Imam Malik
 • Shahih al-Bukhari
 • Shahih Muslim
 • Sunan Abi Dawud
 • Sunan atTirmidzi
 • Sunan anNasaai
 • Sunan Ibnu Majah
 • Sunan ad-Darimiy
 • Musnad Ahmad
 • Shahih Ibnu Khuzaimah
 • Shahih Ibnu Hibban
 • Mustadrak karya al-Hakim
 • Sunan adDaaraquthniy
 • Sunan al-Baihaqiy
 • Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah
 • Mushonnaf Abdirrazzaq
 • Musnad Abi Ya’la
 • Musnad Abi Awaanah
 • Musnad Ishaq bin Rahawaih
 • al-Mu’jamul Kabir karya atThobaroniy
 • al-Mu’jamul Awsath karya atThobaroniy
 • Mu’jamus Shoghir karya atThobaroony
 • Musnad al-Bazzar
 • Syu’abul Iman karya al-Baihaqiy
 • al-Adabul Mufrad karya al-Bukhari
 • al-Muntaqa minas sunan al-Musnadah karya Ibnul Jarud
 • Sunan Said bin Manshur
 • Musnad Ibnul Ja’ad

Kitab referensi riwayat dalam Tafsir al-Quran, di antaranya adalah:

 • Jaami’ul Bayaan fii Ta’wiilil Quran (disebut juga Tafsir atThobariy)
 • Tafsir Ibnu Abi Hatim
 • Tafsir ash-Shon’aaniy

Kitab referensi riwayat dalam Akidah, di antaranya adalah:

 • asy-Syari’ah karya al-Ajurriy
 • Syarh Ushul I’tiqod Ahlissunnah wal Jama’ah karya al-Laalikaa-iy
 • al-Ibanah ‘an Syari’atil Firqotin Naajiyah wa Mujaanabatil Firoqil Madzmuumah karya Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Batthoh al-‘Akbariy al-Hanbaliy (dikenal dengan Ibnu Baththoh)

Kitab-kitab yang disebutkan dalam bagian ini adalah berisi kumpulan riwayat.

Bukan sekedar nukilan. Kitab-kitab itu berisi riwayat hadits beserta sanadnya, dari penyusun kitab hingga Nabi, Sahabat, atau Ulama setelahnya. Sebagai contoh: Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah. Di dalamnya berisi nukilan riwayat bersanad dari Ibnu Abi Syaibah (sang penyusun) hingga kepada Nabi, atau kepada Sahabat, atau Ulama setelah masa Sahabat.

 

Dikutip dari: buku “Mudah Memahami Ilmu Mustholah Hadits (Syarh Mandzhumah al-Baiquniyyah)”

Penulis: Abu Utsman Kharisman